Vedtægter

Vedtægter

1. Navn : Kredsens Navn er “School of Kyokushin Karate”. Den stiftedes 17.05.00.

2. Formål : Karateskolens formål er at udbrede kendskabet til karate og selvforsvar efter Kyokushinkai`s principper, samt at fremme kammeratligt samvær for børn og unge under 25 år.

3. Område og medlemmer : Stk. 1 : Karateskolen dækker området Frederiksberg Kommune. Stk. 2 : Optagelse af medlemmer sker ved henvendelse til karateskolen.

4. Økonomi : Stk. 1 : Karateskolens økonomi baseres på medlemmernes kontingentindbetalinger og ved offentlige bevillinger fra Frede- riksberg Kommune efter gældende lov.
Stk. 2 : Karateskolens kontingent fastsættes af bestyrelsen og indkræves kontant af kassereren.

5. Generalforsamling :
Stk. 1 : Karateskolens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år. Denne indkaldes senest en måned før ved opslag på skolen. Den skal afholdes senest 4 mdr. efter regnskabsårets afslutning. Forslag der ønskes behandlet, og opstillinger af kandidater til bestyrelsen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 2 : Forslag til love, kandidater, dagsorden og karateskolens reviderede regnskaber, samt bestyrelsens forslag til budget skal være fremlagt mindst 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 3 : Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter :

1. Valg af dirigent(er)
2. Godkendelse af forretnings- orden
3. Godkendelse af dagsorden
4. Bestyrelsens beretning
5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse, samt forelæggelse af næste års budget.
6. Indkomne forslag, herunder forslag fra bestyrelsen.
7. Valg til bestyrelsesposter.
8. Valg af en revisor samt en revisorsuppleant.
9. Evt. valg af udvalg.
10. Eventuelt

Stk. 3 A : Generalforsamlingen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 4 : Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller på skrift- ligt forlangende af 60% af skolens medlemmer, med tydelig angivelse af de for slag, der ønskes behandlet. Indkaldelsen sker senest 14 dage efter at sagen, der ønskes behandlet, er indgivet til bestyrelsen. Underskriverne af den ekstraordinære generalforsamling forpligter sig til at møde til denne. Såfremt mindst 80% af underskriverne ikke er til stede, aflyses generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 7 dages varsel med oplysning om hvilke sager, der skal behandles.
Stk. 5 : Generalforsamlingen foretager valg af formand, næstformand, kasserer og mindst 1 bestyrelsesmedlem og mindst 1 suppleant. Formand og 1/3 af evt. bestyrelsesmedlemmer er på valg på lige årstal. Kasserer og næstformand og 2/3 af bestyrelsesmedlemmer er på valg på ulige årstal. Suppleanter til bestyrelsen opstilles og vælges særskilt.
Stk. 6 : Generalforsamlingen vedtager karate- skolens love og ændrer disse.
Stk. 7 : Bestyrelsens beretning, samt det af kassereren opstillede og af de 2 valgte revisorer reviderede regnskab og bestyrelsens forslag til budget behandles og god kendes endelig. De 2 revisorer vælges af og blandt skolens medlemmer. Hvis beretningen forkastes, træder bestyrelsen tilbage, og der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling mindst 14 dage efter, med et punkt på dagsordenen “valg af bestyrelse”. Stk. 7 A : Karateskolen “School of Kyokushin Karate”’s regnskabsår skal følge kalenderen.
Stk. 8 : Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

6. Bestyrelsen :
Stk. 1 : Bestyrelsen som opstilles og vælges på generalforsamlingen, består af mindst 1 formand, 1 kasserer og 1 bestyrelses- medlem.
Stk. 2 : Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Stk. 3 : Bestyrelsen mødes mindst 4 gange om året.
Stk. 4 : Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 5 : Bestyrelsen er ansvarlig for at : - der på Karateskolen trænes efter Kyokushinkai’s principper - varetage lokale kontakter til myndigheder og medlemmer - påse at alle medlemmer har betalt kontingent og er i besiddelse af et gyldigt medlemskort til karate- skolen
Stk. 6 : Formand, næstformand og kasserer tegner karateskolen i fællesskab.
Stk. 7 : Enhver ændring af foreningens gælds- stiftelse skal behandles ved en general- forsamling, medmindre bestyrelsen hæfter ved selvskyldnerkaution.

7. Lønnet personale : Karateskolens evt. personale honoreres over driftsbudgettet.

8. Opløsning :
Stk. 1 : Hvis Karateskolen opløses, skal det ske på lovlig varslet generalforsamling med dette punkt på dagsordenen. Alle skolens aktiver overgår til børne- og ungdomsarbejde i Københavns Kommune.
Stk. 2 : Opløsning af Karateskolen kan ikke finde sted før enhver gældsforpligtelse er indfriet.